Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

krezka
17:25
Każdy skomplikowany problem ma rozwiązanie, które jest jasne, proste i błędne
— H. L. Mencken (z: Czym jest do cholery Blockchain?)
Reposted bySkydelanSkydelanmesouteazazelavieeczy-ty-to-ty

October 28 2017

krezka
21:19
„Każda zmiana jest katastrofą. Nawet nie dlatego, że może zakończyć się niepowodzeniem, ale dlatego, że najpierw trzeba zniszczyć to, co jest” napisał w jednej ze swoich książek Markus Zusak
-- homebook

August 21 2017

krezka
16:54
Gdybyś był w połowie tak zabawny, za jakiego się uważasz, byłbyś dwa razy badziej zabawny, niż jesteś.
— Dorothea, "Miasto kości" Cassandra Clare
Reposted byrasta8758894mycelineBloodEve

December 27 2017

krezka
17:25
Każdy skomplikowany problem ma rozwiązanie, które jest jasne, proste i błędne
— H. L. Mencken (z: Czym jest do cholery Blockchain?)
Reposted bySkydelanSkydelanmesouteazazelavieeczy-ty-to-ty

October 28 2017

krezka
21:19
„Każda zmiana jest katastrofą. Nawet nie dlatego, że może zakończyć się niepowodzeniem, ale dlatego, że najpierw trzeba zniszczyć to, co jest” napisał w jednej ze swoich książek Markus Zusak
-- homebook

December 27 2017

krezka
17:25
Każdy skomplikowany problem ma rozwiązanie, które jest jasne, proste i błędne
— H. L. Mencken (z: Czym jest do cholery Blockchain?)
Reposted bySkydelanSkydelanmesouteazazelavieeczy-ty-to-ty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl